Over Heidehof

Voor Landgoed Heidehof is ter ondersteuning bij de uitvoering van beheersactiviteiten en voor het zeker stellen van de doelstellingen van het landgoed een Stichting opgericht. Stichting Heidehof bewaakt het duurzame beheer van de natuur op het landgoed.

We hechten groot belang aan een goede relatie tussen mens en natuur en dragen bij aan hogere maatschappelijke en politieke waardering van natuur. Wij besteden elke dag veel zorg en aandacht aan behoud en beheer van natuur en streven ernaar om nieuwe natuur te blijven creëren, onder andere door behoud en terugkeer van oorspronkelijke flora en fauna.

Maar het is vooral nodig dat bos en natuur de rust en het respect ondervindt van de mens om het levensritme in de natuur te kunnen ervaren. Heidehof vindt dat ze hierin een missie heeft. Dit zijn de mission statements van het landgoed:

  • verhoging natuurkwaliteit van het landgoed en andere natuurgebieden
  • reïntegratie relatie mens en natuur
  • streven naar hogere maatschappelijke en politieke waardering van natuur (intrinsieke en economische waarde)

Stichting Heidehof

Voor Landgoed Heidehof is ter ondersteuning bij de uitvoering van beheersactiviteiten en voor het zeker stellen van de doelstellingen van het landgoed een Stichting opgericht. Contractueel is vastgelegd dat de beheerder zich richt naar de aanwijzingen van het bestuur van de Stichting bij het uitvoeren van het beheer en de overige activiteiten. De basis van de afspraken is een beheersplan voor het landgoed. In het bestuur van de Stichting zijn externe bestuursleden aangetrokken. Het streven is zo verankerd voor toekomstige generaties in een Stichting.

Doelstellingen

Ook in de Stichtingsakte zijn de ideële doelstellingen vastgelegd:

het (doen) beheren, ondersteunen, onderhouden en exploiteren van landgoederen gerangschikt onder de Natuur schoonwet “1928”, waaronder Landgoed “Heidehof” met daarbij behorende gebouwen en (rijks) monumenten met het oogmerk dit tezamen als een monument in stand te houden en een actieve functie als cultureel erfgoed te laten vervullen ten behoeve van de gemeenschap van de gemeente Aa en Hunze.

Zulks in het bijzonder door het bevorderen van de reïntegratie van de mens in de natuur door het (doen) bestuderen van ecologische ontwikkelingen in natuurgebieden, het bevorderen van de bewustwording van de interactie tussen mens en natuur, het (doen) verrichten van praktisch onderzoek naar natuurlijke hulpmiddelen in de praktijk van natuurbewust wonen en leven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Middelen

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het bevorderen van de natuurwaarde van het Landgoed “Heidehof” door het verkrijgen van beheer en/of het doen uitvoeren van eigen beheer van bos- en natuur terreinen door de eigenaar, huurder en/of pachter van landgoed “Heidehof” met toepassing van methodes en met gebruik van dieren en werktuigen van vroeger en nu, die volgens de nieuwste inzichten dit doel het beste dienen en zo min mogelijk inbreuk maken op of schade toebrengen aan flora en fauna.
  • Het openstellen van het Landgoed “Heidehof” aan publiek, dat rust en stilte zoekt en door het instrueren van individuen en kleine groepen hoe de heilzame werking van de natuur en de interactie tussen mens en natuur kan worden bewust gemaakt.
  • Het bestuderen van – en het verzamelen van gegevens over de ecologische ontwikkeling van de natuur en de mens op het Landgoed “Heidehof” sinds de ijstijd, meer in het bijzonder de bewoning van de landgoed door trechterbekervolken, de aanwezige pingo en grafheuvels.
  • Het bevorderen van nieuwe inzichten over natuurlijke hulpmiddelen van natuurbewust wonen door toepassingen van natuurlijke materialen, energiewinning uit biogas, waterzuivering en waterhergebruik door middel van helophytenfilters en dergelijke.
  • Alle andere middelen die het doel dienen.

Vrienden van Heidehof

De behoefte dat het voortbestaan van de ideeën van Landgoed Heidehof gedragen kan worden door vrienden over heel Nederland, heeft geleid tot het oprichten van de stichting “Vrienden van Heidehof”. Deze stichting heeft tot doel zich in te zetten voor het behoud van Landgoed Heidehof als energetische informatie bron voor mensen die werken aan de reïntegratie van de mens in de natuur.

Namens Landgoed Heidehof nodigen wij u uit donateur te worden van de Stichting “Vrienden van Heidehof”. Door jaarlijks minimaal € 25 per persoon over te maken op rekeningnr. NL12 RABO 0321 8384 67 Rabobank te Gieten, o.v.v. “Vrienden van Heidehof”, meldt u zich aan.

ANBI gegevens

Vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht een aantal gegevens te publiceren. De gegevens van Stichting Heidehof vindt u hier: Jaarverslag ANBI Stichting Heidehof 2023.