Natuur van Heidehof

Het landgoed bestaat uit heide en verschillende soorten jong en oud bos. Er zijn vennen, onder meer een hoogveenven, en een aantal pingoruïnes. Er is een groot soortenrijkdom van planten en bijzondere dieren. Een nieuw aangeplante beukenlaan verbindt op karakteristieke wijze het landgoed en de natuurbegraafplaats.

Bosbeheer

De op Heidehof aanwezige bossen zijn oorspronkelijk bestemd voor houtproductie. Zo werden in Drenthe in de 20e jaren vele ontginningsbossen aangelegd op heideterreinen. De ontginningsbossen worden getypeerd door strenge geometrie. Op Heidehof zijn vele paden geknikt of gebogen. Het landgoed is aangelegd in een vormentaal die sterk afwijkt van naburige bossen met een gevoel voor natuur en landschap. Het bosbeheer is gericht op vergroting van natuurwaarden en omvorming naar gemengd bos. De percelen krijgen meer leeftijdsvariatie, worden soorten rijker en krijgen meer structuur.

Natuurbeheer

De nog aanwezige heide en graslanden worden beheert met het oog op soorten rijkdom van flora en fauna. Er wordt regelmatig gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd om de verschaling van de grond te bereiken en daarmee de soorten rijkdom te vergroten. De heide wordt mede onderhouden door af en toe machinaal te plaggen. Ook een kleine kudde schapen dient het zelfde natuurbeleid.

De Keten

Middels een kavelruil is landbouwgrond verworven, die is omgevormd tot nieuwe natuur. Daarmee is een overbrugging ontstaan tussen het bosgebied van Heidehof en de bossen van Staatsbosbeheer. Deze verbindingsfunctie is tot uitdrukking gekomen in de naam van het nieuwe bos: ‘de Keten’. Het verbinden van natuurgebieden dient het streven naar grotere ecologische eenheden waar de natuur in Nederland zo zeer versnipperd is. In deze uitbreiding van het landgoed met 42,5 ha nieuw bos in 2000 zijn ook keuzes gemaakt ten gunste van natuur. Bomen zijn geplant, die in de plaatselijke omstandigheden thuis horen. Bij het planten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurlijke groeiwijze van de soorten. De natuur zal de mogelijkheden en de beweging verder aangeven. Die zullen de beheerders volgen.