Uitbreiding

Stichting Heidehof ontwikkelt het gebied tussen Hillig Meer en de N33 van landbouwgrond naar natuurgebied. Dit gebeurt in het kader van natuurcompensatie als gevolg van het verdubbelen van de N33 door Rijkswaterstaat. In 2016 heeft de gemeente ingestemd met het plan. Op deze pagina leggen we graag uit wat er allemaal gaat gebeuren.

Restauratie pingowal

Het Hillig Meer is een pingoruïne. Hier lag meer dan 10.000 jaar geleden een hoge ijsberg waardoor er een meer is ontstaan met een hoge aarden wal eromheen. Deze aarden wal is in de loop der eeuwen afgevlakt. Een van de werkzaamheden die we uitvoeren is het ophogen van deze wal, waardoor het beter zichtbaar wordt waar de rand van het meer vroeger lag.

op deze satellietfoto is de omtrek van de pingowal goed te zien
op deze satellietfoto is de omtrek van de pingowal goed te zien

Rondom deze wal blijft het gebied open, hier zal ook niet begraven worden. We willen de optie openhouden om hier archeologisch onderzoek te doen in de toekomst.
Het is mogelijk dat hier nog resten aangetroffen worden van tijdelijke nederzettingen uit de klokbekercultuur (2500-2000 voor christus). Jagers-verzamelaars uit die periode kozen als woon- en verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het landschap, bij voorkeur in de buurt van open water. Nabij water heerst er een grotere biodiversiteit wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel vergemakkelijkte. De archeologische vondsten en de naam ‘Heilig Meer’ wijzen erop dat hier een belangrijke rituele plek was.

Landschapswal

Aan de noordzijde van het gebied wordt een landschapswal aangelegd. Deze wal wordt beplant met bomen. Het is niet mogelijk om in deze wal te begraven. Op deze plek wordt namelijk een overwinteringsgrot aangelegd voor de verschillende vleermuizen die in het gebied voorkomen, zoals de rosse vleermuis en de grootoorvleermuis. De aanleg van deze landschapswal is een van de eerste onderdelen waarmee begonnen is.uitbreiding-overzicht

Aanleg heide en bos

Grote delen van Drenthe zijn open gebied. Dat is niet altijd zo geweest. Tot de 11e eeuw waren er in Drenthe moerasbossen. Mede door de grootschalige inzet van schapen zijn deze bossen omgevormd tot bouwland. Een groot stuk van de uitbreiding wordt ingericht als open gebied. Dit wordt voor een deel grasland, maar er zal hopelijk in de toekomst ook heide groeien. In februari zal dit gedeelte waarschijnlijk ingezaaid worden.
Rondom dit open gebied wordt bos aangelegd. Dit zal een gemengd bos worden met zowel loofbomen als naaldbomen. Er worden onder andere eiken, essen, beuken, lindes, grove dennen en fijnsparren aangeplant. In dit bos en in de pingowal wordt ruimte geboden om te begraven.

Herkomst grond

Voor de aanleg van de landschapswal, wordt grond uit de omgeving aangevoerd door een aannemer. Deze grond is afkomstig van projecten zoals bijvoorbeeld de aanleg van de ring zuid in Groningen of bouwprojecten in Assen. In deze grond kan bodemvreemd materiaal voorkomen, zoals puin, sloophout en glas. Dit materiaal vormt geen bedreiging voor natuur of grondwater, mede omdat deze grond wordt afgedekt met een laag grond waar dit niet in voorkomt. We hebben er bovendien voor gekozen om strengere normen te hanteren dan wettelijk voorgeschreven. Op deze normen wordt toegezien door zowel provincie als gemeente.
Onlangs zijn er in deze grond batterijtjes aangetroffen. Hierop hebben we onmiddellijk contact opgenomen met de toeleverende partij.